Akın Başal

Stres Yapmayan Stres Kitabı

  Chinara Jalilovaalıntı yaptı3 yıl önce
  Hayat bir bisiklete binmek gibidir. Pedalı çevirmeye devam ettiğiniz sürece düşmezsiniz
  yilmazcetintasalıntı yaptı4 yıl önce
  “Ha­yat bir bi­sik­le­te bin­mek gi­bi­dir. Pe­da­lı çe­vir­me­ye de­vam et­ti­ği­niz sü­re­ce düş­mez­si­niz.”
  Cla­ude Pep­per
  yilmazcetintasalıntı yaptı4 yıl önce
  “Zor­luk­lar, za­ma­nın­da yap­ma­mız ge­re­kip de yap­ma­dı­ğı­mız ko­lay şey­le­rin bi­ri­ki­min­den olu­şur.”
  Henry Ford
  yilmazcetintasalıntı yaptı4 yıl önce
  “Hiç kim­se ba­şa­rı mer­di­ven­le­ri­ni el­le­ri ce­bin­de tır­man­ma­mış­tır.”
  J.K. Moorhead
  yilmazcetintasalıntı yaptı4 yıl önce
  So­nuç ola­rak “ne is­te­me­di­ği­ni­zi de­ğil”, “ne is­te­di­ği­ni­zi” dü­şün­me­li­si­niz.
  yilmazcetintasalıntı yaptı4 yıl önce
  Her sa­bah gü­ne baş­lar­ken bir se­çim ya­par­sı­nız:
  A- Gü­zel bir gün ola­cak
  B- Yi­ne ber­bat bir gün baş­lı­yor…
  yilmazcetintasalıntı yaptı4 yıl önce
  Siz ne­re­sin­den tu­tar­sa­nız öy­le gö­rü­nür…
  Siz ne ka­dar izin ve­rir­se­niz o ka­dar yıp­ra­tır...
  Ahmet Yandıkalıntı yaptı3 yıl önce
  Ba­şa­rı”nın “Ça­lış­ma”dan ön­ce gel­di­ği tek yer söz­lük­tür… Hiç stre­si ol­ma­yan ada­mın ba­şa­rı­lı ol­ma­sı an­cak mu­ci­ze­vi te­sa­düf­ler­le olur…
  Ahmet Yandıkalıntı yaptı3 yıl önce
  “Ha­yat bir bi­sik­le­te bin­mek gi­bi­dir. Pe­da­lı çe­vir­me­ye de­vam et­ti­ği­niz sü­re­ce düş­mez­si­niz.”
  Cla­ude Pep­per
  Mehmet Arıgülalıntı yaptı3 yıl önce
  ÖNSÖZ
  “Ne ile kar­şı­laş­tı­ğı­mız de­ğil, na­sıl kar­şı­la­dı­ğı­mız önem­li­dir.”
  Hans Sel­ye
  Stres, ça­lış­ma ha­ya­tı­na baş­la­dı­ğım gün­den be­ri her gün en az bir kez duy­du­ğum bir ke­li­me ol­du. Bi­zim ül­ke­miz­de her­kes ça­lı­şır­ken de ya­şar­ken de sü­rek­li stres­li. İn­san­lar, ha­yat­la­rın­dan mem­nun ol­sa­lar bi­le yi­ne de stres al­tın­da ol­duk­la­rı­nı söy­lü­yor­lar.
  Ba­na so­rar­sa­nız stres, ne­re­dey­se her tür­lü sı­kın­tı­mız için sak­lan­dı­ğı­mız bir ko­ru­nak iş­le­vi gö­rü­yor. Ço­ğu za­man tem­bel­li­ği­mi­zin üze­ri­ni ört­mek için kul­la­nı­yo­ruz onu. Ön­ce vü­cut di­ren­ci­mi­zi dü­şü­rü­yor ar­dın­dan da bu di­renç­siz vü­cu­du­muz en ufak bir te­tik­le­yi­ci kar­şı­sın­da kö­tü stres tep­ki­si ver­di­ği için, ha­ya­tın bi­zi çok yıp­rat­tı­
  erdemyyalıntı yaptı3 yıl önce
  Peki neler yapabilirsiniz?
  İşte seçenekleriniz:
  1- Durup bir şey yapmamak
  2- Çekip gitmek
  3- Siyasete atılıp ekonominin başına geçmek
  4- Olaylara olan yaklaşımımızı değiştirmek / gözden geçirmek / ders çıkarmak
  erdemyyalıntı yaptı3 yıl önce
  Unutmayın, ne iş yaptığınız ya da nerede yaşadığınız önemli değil. Önemli olan o işin ya da o şehrin sizi yıpratmasına ne kadar izin verdiğinizdir.
  erdemyyalıntı yaptı3 yıl önce
  “Talih, kendi kendine yardım etmeyenlere yardım etmez.”
  Sophokles
  erdemyyalıntı yaptı3 yıl önce
  Benjamin Franklin başarısının sırrını şöyle açıklarmış:
  “Kimse hakkında kötü konuşmam ve herkesin iyi yanlarını bildiğim kadarıyla söylerim.”
  erdemyyalıntı yaptı3 yıl önce
  “Yavaşça acele et!”
  Latin Ata­sö­zü
  erdemyyalıntı yaptı3 yıl önce
  Çin­li fi­lo­zof Kon­füç­yüs, ba­zı in­san­la­ra bir şey öğ­ret­me­nin en iyi yo­lu­nun bu­nu ör­nek­ler­le gös­ter­mek ol­du­ğu­nu bi­li­yor­du. Bu yüz­den ders ver­di­ği öğ­ren­ci­le­rin kar­şı­sı­na geç­ti. Eli­ne bir va­zo al­dı. Tüm öğ­ren­ci­le­rin gö­re­bi­le­ce­ği şe­kil­de va­zo­yu ha­va­da tut­tu. Di­ğer elin­de bir el­ma var­dı. Öğ­ren­ci­le­rin me­rak­lı ba­kış­la­rı ara­sın­da, el­ma­yı va­zo­nun içi­ne bı­rak­tı ve va­zo­yu ye­re koy­du. Son­ra şöy­le de­di: “El­ma­yı va­zo­dan çı­kar­ma­yı ba­şa­ran öğ­ren­ci, el­ma­yı yi­ye­bi­lir.” Ço­cuk­lar­dan bi­ri acık­mış­tı. İlk o dav­ran­dı ve eli­ni va­zo­nun dar ağ­zın­dan içe­ri sok­tu. El­ma­yı tut­tu, çı­kar­ma­ya ça­lış­tı ama ba­şa­ra­mı­yor­du. Kon­füç­yüs; “El­ma­yı sı­kı sı­kı tut­mak­tan vaz­geç­me­di­ğin sü­re­ce, eli­ni çı­kar­man müm­kün ol­ma­ya­cak­tır.” de­di.
  Ço­cuk el­ma­yı elin­den bı­rak­mak is­te­mi­yor­du ama so­nun­da zo­run­lu ola­rak onu bı­rak­tı. Kon­füç­yüs’e şöy­le sor­du: “El­ma­nın va­zo­dan na­sıl çı­ka­rı­la­bi­le­ce­ği ko­nu­sun­da si­zin bir fik­ri­niz var mı?” Kon­füç­yüs, va­zo­yu yer­den alıp ters çe­vir­di. El­ma va­zo­nun için­den yu­var­la­nıp avu­cu­nun içi­ne düş­tü. Ço­cuk­la­rın hep­si gül­me­ye baş­la­dı­lar.
  Kon­füç­yüs; “Fa­kat bu, gö­rün­dü­ğü ka­dar ba­sit de­ğil.” de­di. Ko­nu­şur­ken el­ma­yı elin­de tu­tu­yor­du.
  “Ba­zen bir şe­yi ge­rek­ti­ğin­de bı­ra­ka­bil­mek, zor bir iş­tir. Onu bı­ra­ka­bil­mek de bir be­ce­ri­dir. Eğer bir şe­yi zor­la tut­tu­ğu­nuz­da, ulaş­mak is­te­di­ği­niz şe­yi en­gel­le­di­ği­ni gö­rü­yor­sa­nız, o za­man onu öz­gür bı­rak­ma­lı­sı­nız. Eğer yan­lış bir şey ya­pı­yor­sa­nız, o za­man bu­na son ver­me­li­si­niz. Eğer ken­di­ni­ze ve baş­ka­la­rı­na kar­şı dü­rüst dav­ran­mı­yor­sa­nız, bu hi­lekârlı­ğı he­men dur­dur­ma­lı­sı­nız. İş­te, an­cak o za­man he­de­fi­ni­ze ula­şa­bi­lir­si­niz.”
  erdemyyalıntı yaptı3 yıl önce
  • Ön­ce­lik­le­ri­ni­zi be­lir­le­yin. He­de­fi­ni­ze doğ­ru gi­den uzun yol­da, ön­ce­lik­le­ri­ni­zi be­lir­le­me­niz ta­mam­la­na­cak bir çok aşa­ma al­tın­da bu­nal­ma­nı­zı ön­ler ve si­zin için ön­ce­lik­li olan aşa­ma­la­rın üze­ri­ne da­ha çok eğil­me­ni­zi sağ­lar.
  • He­def­le­ri, yö­ne­ti­le­bi­lir adım­la­ra bö­lün. (Üze­rin­de ça­lış­tı­ğı­nız he­def­le­ri­ni­zi kü­çük ve ko­lay eri­şi­le­bi­lir tu­tun. Eğer ken­di­ni­ze çok bü­yük he­def­ler çi­zer­se­niz, he­def­le­ri­niz si­ze eri­şi­le­mez gö­rü­nür­ler. He­def­le­ri kü­çük ve eri­şi­le­bi­lir tut­ma­nız si­zi ba­şa­rı­ya da­ha ça­buk ulaş­tı­ra­cak­tır. Ken­di­ni­ze ger­çek­çi he­def­ler be­lir­le­yin. Unut­ma­yın; ye­te­rin­ce kü­çük par­ça­la­ra bö­ler­se­niz bir fi­li bi­le yi­ye­bi­lir­si­niz.:)
  • He­def­le­ri­ni­zi ya­zı­lı ola­rak sak­la­yın. Ya­zı­lı amaç­lar ka­rı­şık­lı­ğı ön­ler ve he­def­le­ri­ni­zi da­ha da güç­len­di­rir.
  • Ha­yal ürü­nü ol­ma­yan he­def­ler se­çin. He­def­le­ri­ni­zi çok yük­sek tut­ma­nız gi­bi, çok dü­şük he­def­ler be­lir­le­me­niz de si­zin için sa­kın­ca­lı ola­bi­lir. Siz bu ha­ta­ya düş­me­yin. Ken­di­niz için çok dü­şük ol­ma­yan ama her za­man ula­şa­bi­le­ce­ği­niz, ger­çek­çi he­def­ler be­lir­le­yin.
  • Unut­ma­yın ki, bu zor­lu sü­reç içe­ri­sin­de, doğ­ru be­lir­len­miş he­def­ler her za­man si­zin he­ve­si­ni­zi ve he­ye­ca­nı­nı­zı ayak­ta tu­ta­cak­tır. Ya­ni stre­si­ni­zi yö­net­me­ni­zi ve ha­ya­tı­nı­zı an­lam­lı kıl­ma­nı­za ya­ra­ya­cak­tır.
  erdemyyalıntı yaptı3 yıl önce
  Uz­man­lar he­def be­lir­le­me­de ön­ce­lik­li ola­rak yap­ma­mız ge­re­ken­le­ri şöy­le sı­ra­lı­yor:
  • He­de­fi iyi ta­nım­la­yın. (Be­lir­gin ol­sun. “Ne­den bu he­def?” di­ye so­run ve ce­va­bın si­zin için an­lam­lı ol­du­ğu­na emin olun.)
  • Mo­ti­vas­yon ve ta­ah­hüt (He­de­fi­ni­zi gö­rü­nür bir ye­re ya­zın ve ken­di­ni­zi ula­şı­lan her he­def adı­mı son­ra­sın­da ödül­len­di­rin.)
  • Ha­tır­la­tı­cı­lar ve bel­li bir ro­ta­da iler­le­mek (Yo­lu­nuz­dan sap­ma­yın, yok ara­ya ta­til gir­di, yok kur­ban kes­tik çok iş var­dı, yok bay­ram te­miz­li­ği vs. ol­ma­sın.)
  • Sık sık göz­den ge­çi­rin ve ye­ni­den de­ğer­len­di­rin. (Ara­da sı­ra­da ne­re­ye gel­dim, ne ya­pa­ca­ğım mu­ha­se­be­le­ri ya­pın.)
  • Her za­man, po­zi­tif olun. He­de­fi­ni­ze ulaş­mak söz ko­nu­su ol­du­ğun­da po­zi­tif cüm­le­ler­le du­ru­mu ifa­de edin. İfa­de­le­ri­niz içe­ri­sin­de ken­di­ni­zi ve he­de­fi­ni­zi aşa­ğı­la­ya­cak söz­cük­le­re yer ver­me­me­ye dik­kat edin. Ör­nek ola­rak “Bu prog­ra­mı iyi öğ­ren”, de­yin çün­kü bu cüm­le “Ap­tal­ca bir ha­ta yap­ma” ifa­de­sin­den da­ha teş­vik edi­ci­dir.
  • He­def­le­ri­ni­zi be­lir­ler­ken ke­sin ifa­de­ler kul­lan­ma­ya dik­kat edin.
  erdemyyalıntı yaptı3 yıl önce
  “Gi­de­ce­ği­niz ye­ri bil­mi­yor­sa­nız, var­dı­ğı­nız ye­rin öne­mi yok­tur.”
  P. Drucker
  erdemyyalıntı yaptı3 yıl önce
  “Zor­luk­lar, za­ma­nın­da yap­ma­mız ge­re­kip de yap­ma­dı­ğı­mız ko­lay şey­le­rin bi­ri­ki­min­den olu­şur.”
  Henry Ford
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)