Kitaplar
Süleyman Derin

Kur'an-ı Kerim'de Seyr u Süluk

İbn Acîbe, Kuzey Afrika tasavvufunun önde gelen şahsiyetlerinden

biridir. Şâzelî ekolüne mensup bir sûfî olan İbn Acîbe, Hikem-i Atâiyye müellifi İbn Atâullah el-İskenderî (v. 1309) ile Şeyh Ahmed Zerrûk (v. 1493) gibi sahasında otorite kabul edilen sûfîler silsilesinden gelen bir zâttır.

Onun İslâmî ilimlerdeki derin bilgisi ile telif ettiği, şeriat ve hakîkatı buluşturan eserleri de eşsiz niteliktedir.

Tasavvufî hayatın Kur’ân ile olan yakın bağı bu sahada yazılan tefsirlerin çokluğu ile kendini ortaya koyar. Sûfîlere göre Kur’ân kendini ancak yaşayanlara açan bir ilim deryası ve ilham kaynağıdır. Sülûkta kemâlâtın bir ölçüsü de müntehî sâlikin aradığı her meselenin cevabını Kur’ân-ı Kerîm’den bulabilmesidir. Bu sebeple sûfîler hem teorik hem de pratik

meselelerini Kur’ân’dan yola çıkarak çözümlemek için pek çok tefsir kaleme almışlardır. Bu gayretler arasında İbn Acîbe’nin tefsiri özellikle tekke hayatının pratik sorunlarına cevap verebilecek şekilde kaleme alınmış olması açısından önemlidir. Müellifin âyetlerden yola çıkarak insanı hayrete

düşürecek bir tefekkür ile mürid-mürşid ve müridler arası ilişkilerde kurallar vazetmesi sebebiyle eser üzerine müstakil bir çalışma yapılmasının faydalı olacağını düşündük ve bu çalışmayı yapmaya karar verdik.

Biz bu çalışmamızı dört bölüm olarak ele aldık. Birinci bölümde İbn Acîbe’nin hayatı, eserleri, yetiştiği dönem ve tasavvufî şahsiyetini inceledik.

Her ne kadar Gazâlî gibi keskin bir dönüşü olmasa da müellifin

14 / KUR’ÂN-I KERÎM’DE SEYR U SÜLÛK

zâhirî ilimlerden tasavvufî ilimlere dönüşünü, sülûk yolundaki ciddi gayretlerini onun Fehrese’sinden yine onun rûh dünyası ile birlikte aktarmaya çalıştık.

İkinci bölümde müellife göre, seyr u sülûk sürecinin Kur’ân merkezinde temellendirilmesi, sülûkun makâmları ve bunların aşılmasında sâlikin dikkat etmesi gereken hususlar ele alınmıştır.

Üçüncü bölümde mürşidin Kur’ân’daki yerini, mürşide verilen

Kur’ân kökenli isimler, mürşid olmanın şartları gibi konuları ele aldık. Bu bölümde İbn Acîbe’nin peygamberlerle alâkalı âyetleri, onların varisleri olan ulemâyı ve sûfiyyeyi merkeze alarak yorumladığını gördük.

Dördüncü bölümde ise “Sülûkun en önemli muhatabı olan sâlik nasıl olmalıdır?” sorusuna cevap verildi. Müellifimiz Kur’ân’dan yola çıkarak sâliklere muhtelif adlar vermiştir ki bunların pek çoğu başka kaynaklarda rastlanmayan orijinal isimlendirmelerdir.

Çalışmam esnasında yardımları dokunan tüm dostlarıma özellikle

de metni gözden geçiren Prof. Dr. Ramazan Muslu’ya, Dr. Murat Kaya’ya ve son okumayı gerçekleştiren Abdurrahman Mıhçıoğlu, M. Nedim Tan ve K. Yusuf Ünal’a teşekkürü bir borç bilirim.

Eserimizdeki başarılar

Allah’tan; hata ve kusurlar ise bizdendir.

Süleyman DERİN
Küçük Çamlıca / 15 Eylül 2012
405 yazdırılmış sayfalar
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)