Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, Ahmet Şerif İzgören
Kitaplar
Ahmet Şerif İzgören

Dikkat Vücudunuz Konuşuyor

Oku
fazilsayinturk
fazilsayinturkalıntı yaptı3 yıl önce
“Sıradan şeyleri gözünüzde büyüterek mucizevi şeylere dönüştürmeyin, bunun yerine mucizevi şeyleri sıradan şeylere dönüştürün” diyor Francis Bacon.
Rəvanə Mustafayeva
Rəvanə Mustafayevaalıntı yaptı2 ay önce
Kusursuzluğu küçük şeyler oluşturur; ama

kusursuzluk küçük bir şey değildir.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı2 ay önce
ol­du­ğu­nuz bir ya­ban­cıy­la be­ra­ber­se­niz çok ra­hat­sız olur­su­nuz. Ha­re­ket­le­ri­miz dü­şün­ce­le­ri­mi­zin ay­na­sı­dır. Eğer kar­şı­mız­da­kiy­le ben­zer dav­ra­nı­yor­sak bu kar­şı­mız­da­ki­ni ra­hat­la­tır.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı2 ay önce
Eğer ay­nı oda­da bir ya­ban­cıy­la, he­le fark­lı dü­şün­ce­ler­de ol­du
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı2 ay önce
1991 yı­lı son­la­rın­da ev ar­ka­da­şım (şu an­da da iş or­ta­ğım olan) Ha­kan, be­ra­ber kal­dı­ğı­mız be­kâr evi­ne bir kö­pek yav­ru­su ge­tir­di, “Ma­kar­na”. Ge­ce Ma­kar­na’yı uyu­tup ya­tı­yo­rum, 15 da­ki­ka son­ra “Hav hav hav” uya­nı­yor, ha­di kal­kıp ge­ce­nin üçün­de koş­tu­rup oy­nu­yo­ruz,
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı2 ay önce
Po­li­ti­ka­cı­lar her sa­bah iki de­fa tı­raş ol­mak zo­run­da,

çün­kü iki yüz­lü­dür­ler.”

Mark Twa­in
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı2 ay önce
kö­pe­ğin uyu­ma ne­de­ni­ni açık­la­dı. “O tat­lı yav­ru saa­tin tik tak­la­rı­nı an­ne­si­nin kalp atış­la­rı zan­ne­di­yor ve ra­hat­lı­yor­muş.” Tıp­kı bi­zim sı­kın­tı­lı an­la­rı­mız­da eli­miz­le en­se­mi­zi ovuş­tur­ma­mız gi­bi, bu bir an­ne­nin yav­ru­su­nu ve­ya bir sa­hi­bin kö­pe­ği­ni ok­şa­dı­ğı yer­dir. En­se­mi­zi ok­şar­ken iç­gü­dü­sel ola­rak ra­hat­la­rız, an­ne­miz bi­zi ok­şu­yor gi­bi his­se­de­riz ya da mah­ke­me­de el­le­ri­miz ön­de bir­bi­ri­ni tu­tar­ken an­ne ve­ya ba­ba­mı­zın eli­ni tut­tu­ğu­mu­zu dü­şü­nü­rüz.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı2 ay önce
Bü­yük bir ca­mi ve­ya ka­ted­ra­le gir­di­ği­niz­de (he­pi­miz sık sık ka­ted­ral­le­re gi­de­riz ya o yüz­den!) içi­niz­de olu­şan son­suz­luk duy­gu­su­nu o yük­sek ta­van­lar ve­rir.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı2 ay önce
ka­re ma­sa­lar da ile­ti­şi­mi azal­tır. Ka­tı­lım ge­rek­tir­me­yen ve ça­buk bit­me­si ge­re­ken top­lan­tı­lar için öne­ri­lir.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı2 ay önce
Kı­sa, so­nu­ca yö­ne­lik top­lan­tı­la­rın ya­pıl­dı­ğı ma­sa­lar­dır.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı2 ay önce
Yu­var­lak ma­sa­lar­da sta­tü aza­lır, ile­ti­şim ar­tar. Yi­ne li­de­rin sa­ğın­da ve so­lun­da otu­ran­lar avan­taj­lı du­rum­da, tam kar­şı­sın­da otu­ran­lar ise mu­ha­le­fet du­ru­mun­da­dır. İn­gi­liz­le­rin ef­sa­ne­vi kra­lı Art­hur’un 12 şö­val­ye­siy­le top­lan­tı­la­rı­nı
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı3 ay önce
Dik­dört­gen ma­sa­lar oto­ri­te oyun­la­rı­nın en çok oy­nan­dı­ğı ma­sa­lar­dır. Her­kes otur­du­ğu ye­re gö­re da­ha faz­la önem ka­za­nır ve­ya kay­be­der.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı3 ay önce
Ma­sa­la­rı üç ana ka­te­go­ri­de top­la­ya­bi­li­riz.

a) Dik­dört­gen

b) Yu­var­lak

c) Ka­re
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı3 ay önce
Du­dak­lar ve gö­ğüs ara­sın­da ka­lan üç­gen böl­ge­ye ya­pı­lan ba­kış­tır. Duy­gu­sal il­gi­yi ve­ya da­ha ile­ri­si­ni gös­te­rir. Ge­nel­de ba­kı­şın odak­lan­dı­ğı yer du­dak­lar, çe­ne ve özel­lik­le de bo­yun­dur. Ba­yan­lar da, er­kek­le­rin ay­nı böl­ge­si­ne ba­kıp bek­len­ti­le­ri­ni be­lir­te­bi­lir­ler.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı3 ay önce
Eğer kar­şı­nız­da­ki ki­şi­nin göz­ler­le alın ara­sın­da­ki böl­ge­si­ne ba­kar­sa­nız si­zin­le me­sa­fe­li dur­ma­sı, faz­la sa­mi­mi ol­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni his­se­der.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı3 ay önce
ça­buk sa­mi­mi olan bir ça­lı­şa­nı­nı­zın bak­ma­nız ge­re­ken böl­ge­si bu­ra­sı­dır.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı3 ay önce
Res­mi­yet Ba­kı­şı

b) İle­ti­şim Ba­kı­şı

c) Flört Ba­kı­şı
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı3 ay önce
teh­dit ba­kı­şı­nı, din­li­yor gö­rün­me­si ge­rek­ti­ğin­de işa­ret par­ma­ğı­nı ya­na­ğı­na da­ya­ya­rak din­li­yor ifa­de­si ka­zan­mak için kul­la­nır.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı3 ay önce
aşa­ğı­dan bak­tı­ğı­nız­da teh­dit ya­ra­tır­sı­nız.
Nurana Zeynalova
Nurana Zeynalovaalıntı yaptı3 ay önce
İl­gi çe­ki­ci bul­du­ğu­nu­zu, ka­fa­nı­zı ha­fif yan ya­tı­ra­rak be­lir­tir­si­niz, ba­şı­nız­la da onay­lar­sı­nız. Ara­da kaş­la­rı­nı­zı da ha­fif kal­dı­rır­sa­nız bir an­da kar­şı­nız­da­ki­nin çok da­ha uzun ve il­gi­li ko­nuş­tu­ğu­nu gö­re­cek­si­niz.
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)