İskitler, İlhami Durmuş
İlhami Durmuş

İskitler

Kitap eklendiğinde bana bildir
Bu kitabı okumak için Bookmate’e EPUB ya da FB2 dosyası yükleyin. Bir kitabı nasıl yüklerim?
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
İskitler doğuda Çin Seddi'nden batıda Tuna nehrine kadar, 40. ve 50. paraleller arasında, yaklaşık 7000 kilometreden fazla bir sahaya yayılmışlardır (Piotrovsky 1976: 6). Bunun sonucunda çeşitli kavimler tarafından tanınmışlar ve bunların yazılı belgelerinde adlarından bahsedilerek, haklarında bilgiler verilmiştir. İskit adına ve onlarla ilgili bilgilere Grek kaynaklarında, Pers çiviyazılı metinlerinde, Asur ve Çin yıllıklarında rastlanmaktadır. Adı geçen kaynak, metin ve yıllıklar, dil, kültür ve coğrafya bakımından birbirinden farklı kavimlere ait olduğundan İskit adı bu belgelerde değişik şekillerde geçmektedir.
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
İskitler "Atlı Kavimler Medeniyeti"nin önemli bir halkasını oluşturmaktadırlar. Onlar "Bozkır Kavimleri" arasında, gerek siyasal tarihleri, gerekse kültürleri bakımından önemli bir yer tutmaktadır.
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
Akişev ise, Kurgan Issık'ta (Moskva, 1978) Esik Kurganından çıkarılmış olan arkeolojik buluntular ve bunların özellikleri hakkında bilgi vermiştir. Yine bu kurgandan çıkarılan "Altın Zırhlı Savaşçı" ve onun Türklüğü hakkında, M. Seyidof, "Altın Muharibin Soy Etnik Talihi Hakkında" adlı uzunca bir makale yazmıştır.
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
Asya içlerinden, Avrupa içlerine kadar çok geniş bir sahaya yayılmış olan İskitlerin bırakmış oldukları maddi kültür kalıntıları kurganlardan çıkarılarak, değerlendirilebilmektedir. İskitlere ait olan buluntuları Sibirya ve Güney Rusya İskit Hükümdar Mezar Buluntuları olmak üzere iki grupta ele almak mümkündür.
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
Adı geçen kaynakta Sai'ler ve bunların bir kolu olarak kabul edilen Sai-wanglar'ın yayıldıkları saha ile yine bunların hangi topluluklardan oluştukları ve mücadele ettikleri düşmanları dışında fazlaca bilgi yoktur
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
Bu kaynaklardan Han-shu'da, konumuz olan İskitlerin doğu grubundan Sai olarak bahsedilmektedir.
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
Çin kaynaklan yakın çevresinde bulunan topluluklar hakkında önemli bilgiler vermektedir.
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
İskitler hakkında bilgilere MÖ 63-MS 24 yılları arasında yaşamış olan Strabon'un 17 kitaptan oluşan Geographika'sında da rastlamaktayız
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
Ksenophon'un Kyros'un Anabasisi adını taşıyan bu eserinde İskitlerden de bahsedilmektedir
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
çıkmıştır.

İskitler hakkında bilgi veren yazarlardan birisi de Ksenophon'dur.
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
İskitler hakkında bilgi veren antik Grek yazarlarından birisi de Thukydides'tir.
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
Hippokrates, Havalar, Sular ve Mevkiiler adını taşıyan eserinde İskitlerin yaşadıkları coğrafya, hayat tarzları, coğrafya ve iklimin onlara tesiri ve fiziki görünümleri hakkında bilgiler vermektedir Bizzat İskit çölü denen yerin otlaklarla kaplı ve sulak olduğunu, arabalarda yaşadıklarını, bu arabaların üstünün keçeyle kaplı olduğunu, arabaların bazılarının iki bazılarının da üç odasının bulunduğunu, bunların yağmura, kara ve yele karşı korunaklı olduklarını bildirmektedir. Kadın ve çocukların arabalarda ve erkeklerin ise, at üstünde onların yanında gittiklerini belirtmektedir
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
İskitler hakkında bilgi veren önemli kaynaklardan biri de, Hippokrates'in eseridir. MÖ 460-377 tarihleri arasında yaşayan Hippokrates, antik adıyla Kos, günümüzdeki adıyla İstanköy'lüdür.[16] Kendisine tıptaki başarılarından dolayı "Tıbbın Babası" unvanı verilmiştir
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
İskitler hakkında bilgi edindiğimiz en önemli kaynak Herodotos'un Historia'sidir
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
Miletos'lu Hekataios tarafından MÖ 520-510 yılları arasında kaleme alınan ve coğrafî bilgiler içeren kitaptan maalesef ancak bazı parçalar günümüze kadar gelebilmiştir.
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
İskitler hakkında en fazla bilgi veren kaynaklar Greklere aittir. Bu kaynaklar arasında, seyahatten hoşlanan, dolayısıyla seyyah, aynı zamanda şiire meraklı şair ve rahip olan Aristeas adlı yazarın Arimaspen adındaki eserinin vazgeçilmez bir yeri vardır. Aristeas
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
Turan-İran mücadelelerini ele alan Şehname de bu hususta önemli bir kaynaktır. Adı geçen kaynakta Turanlıların başbuğu olarak Afrasyap geçmektedir. Söz konusu Afrasyap'ın meşhur Alp Er Tonga olduğu, ilgili sahanın uzmanlarınca kabul edilmektedir. Bu kaynaktaki bilgilerden İranlılar'la oldukça uzun süreli bir mücadeleye giren kavmin Turanlılar ve söz konusu kavmin başbuğu olarak kabul edilen Afrasyap'ın da, biraz önce ifade edildiği üzere,[14] malum Alp Er Tonga olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır.
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
İskitlerden büyük ölçüde Pers kaynaklarında bahsedilmektedir. Bu kaynaklarda Saka tigrakhauda, Saka haumavarga ve Saka tiay para daray olmak üzere üç Saka kolunun adı geçmektedir. Sakalardan bahseden yegâne kaynak Pers Kralı Darius'a ait olan Behistun kitabesidir.
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
Asur kaynaklarında İskitlerin adı ilk kez Asur imparatorlarından Asarhaddon (MÖ 680-668) devrine ait vesikalardan Prizma (B)'de geçmektedir. Bu vesikada Gimirrailer'den ve Aşguzailer'den bahsedilmektedir. Adı geçen kavimlerden Gimirrailerin Kimmerler, Aşguzailerin ise İskitler olduğu kabul edilmektedir
Faik Eryaşar
Faik Eryaşaralıntı yaptıgeçen yıl
Bu ifadelerin ışığında, İskitler hakkında bilgi veren kaynaklar kronolojik olarak, Asur, Pers, Grek ve Çin kaynakları olarak sıralanabilir.[11]
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)