Şefika Kaya Meriç

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in Dilinden Gönül İncileri

Kitap eklendiğinde bana bildir
Bu kitabı okumak için Bookmate’e EPUB ya da FB2 dosyası yükleyin. Bir kitabı nasıl yüklerim?
Allah’a hamd, O’nun Habîbi Hazret-i Muhammed Mustafa’ya salât ve selâm olsun. Bizleri İslâm üzere yaratan, hidâyetini nasip eden ve hayat nizâmı olarak Kur’ân-ı Kerimle buluşturan Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Muhterem Okuyucu,

Hazret-i Peygamber Efendimizin hayatı biz ümmeti için en güzel örneklerle doludur. O’nun güzel hayatından bize intikal eden sünnet-i seniyyesi Hadîs-i Şerîflerle kayıt altına alınmış ve Hadis İlmi sayesinde günümüze kadar gelmiştir. Efendimiz’in sünnetini İslam alimleri üç kısma ayırmışlardır: Birincisi, Efendimizin kavli yani sözleri. İkincisi, fiilleri. Üçüncüsü ise takrirleri yani ashâb-ı kirâmın yapmış olduğu fiiller karşısında herhangi bir şey söylememesi yani onaylaması. İslam’ın yegâne şâri’si Kur’ân-ı Kerimdir. Sünnet ise bir manada Kur’ân’ın tefsiri ve açıklayıcısıdır. Yani Mutlak Şâri Allah, mecâzî şâri ise Efendimiz aleyhisselamdır. Dolayısı ile Kur’ân-ı Kerim’in hükümleri ne kadar mühimse Rasûlullahın tatbiki o denli ehemmiyetlidir.

Hadis İlmi ile ilgili ilmi eserlerde Hadis Edebiyatı’nın gelişimi veya Hadis Tarihi ile ilgili teferruatlı bilgilere ulaşabiliriz. Başta İmam Buhârî, Müslim, Tirmîzî ve onların büyük bir titizlikle tasnif ettikleri sahih hadis kitapları bizim için hadislerle İslâmı anlama açısından başvuru eserleri olması lazım.

Kütüb-i Sitte olarak Hadis İlminde önemli yeri olan eserleri belki bu eserin muhtevasının anlaşılması bakımından burada zikretmek yerinde olacaktır. Sahih-i Buhârî, Sahih-i Müslim, Sünen-i Nesâi, Sünen-i Tirmîzi, Sünen-i Ebû Dâvûd, Sünen-i İbn Mâce. Hadis ilmine az bir merakı olan her bir insanın bu eserlerle ilgili en asgari düzeyde genel kültürü olması lazım.

Efendimizin hayatı, sosyal hayatın her alanına örnek teşkil edecek zenginliktedir. Her kim kendi hayatına bir nümûne aramak isterse onu Efendimizin hayatında bulabilir. Dolayısı ile hayat akışında çıkabilecek problemlerin cevabını da O’nun hayatında bulabilir. Aile hayatı başta olmak üzere, ferdi hayata, iş hayatına veya devlet yönetimi ile ilgili genel prensiplere kadar Rasûlullah’ın hayatında en güzel ve en doğru örnekler vardır.

Kırk Hadis geleneğinin çıkış noktasına baktığımızda rivayeti zayıf ta olsa bir kaç Hadîs-i şerif’in bu yönde önemli teşvîki olmuştur.

Kırk Hadis, çeşitli konulara dair kırk tane hadîsi ihtivâ eden eserlerin ortak adıdır. Arapça’da erbaûn hadîs, Fars­ça’da çihil hadîs, Türkçe’de kırk hadîs diye anılan kitap türü, II. (VIII.) yüzyılın ikinci yarısından itibaren ortaya çıkmış olup konuyla ilgili derleme faaliyeti, “Ümmetimin dinî işlerine dair kırk hadis derleyen kimseyi Allah Teâlâ fakihler ve âlimler topluluğu arasında diriltir” mealindeki zayıf bir hadise dayanmaktadır.

Bu hadisin çoğu rivayeti “ümmetime kim kırk hadis ezberletirse”, bazısı”ümmetimden kim kırk hadis ezberlerse” veya “kim kırk hadis öğrenirse” diye başlamakta, “dinî işlerine dair”, “sünnete (veya benim sünnetime) dair” ifadeleriyle bu hadislerin niteliğine açıklık kazandırılmaktadır.

Kırk hadis nakliyle ilgili rivayetler Hz. Ali, Abdullah b. Mesûd, Muâz b. Cebel, Ebü’d-Derdâ, Abdullah b. Ömer, Ab­dullah b. Abbas, Enes b. Mâlik, Ebû Hüreyre, Ebû Ümâ­me, Câbir b. Semüre, Abdullah b. Amr b. As ve Ebû Saîd el-Hudri’ye nispet edilmektedir.

Bu rivayetin farklı tariklerinde yer alan; kırk hadis derleyerek Allah tarafından fakih olarak yazılma, kıyamet gününde fakih ve âlim olarak diriltilip haşredilme, Resûl-i Ekrem’in şefaatine nail olma, cennet kapılarının hangisinden isterse ondan girme ve âlimler zümresinde yazılıp şehitler zümresinde haşredilme ümidi birçok âlimi kırk hadis kaleme almaya yöneltmiştir

Elinizdeki bu eser Kırk Hadis ve açıklamasından oluşmaktadır. Muhtelif zamanlarda yazılan ama her birisi birbirinin mütemmimi olan bu yazılar genellikle hanımlara yönelik mevzuları ihtivâ ediyor. Daha çok aile ve sosyal hayatımızda karşılaştığımız problemlere Nebevî bir bakış açısı ile çözümler getiren yazılardan oluşan bu eser Hanımlar için Kırk Hadîs-i Şerîf üst başlığı ile belki de alanında ilk olma özelliği taşıyor. Tabii her bir hadîs-i şerîf Efendimiz’in fem-i muhsinlerinden çıktığı için Gönül İncileri olarak ifade etmeyi uygun gördük.

Sonuç olarak şunu ifade edebiliriz ki İslam Kültüründe Kırık Hadis geleneği aşina olduğumuz bir durumdur. Ve bu biz Müslümanların Efendimizin Hadîs-i Şerîflerini ezberleme ve ezberletme hususunda faydalı olmuştur. Bu kitapta bulunan bu hadîs-i şerîfleri de bu mülahaza ile dikkate alabilir, ezberleyebiliriz. Veya hadîs-i şerîflerin ışığında yer verilen açıklamaları sohbet ortamlarında Efendimiz’e (s.a.v.) gösterdiğimiz muhabbetin gereği olarak okuyabiliriz.

Rabbimiz hesap gününde bizlere merhameti ile muamele eylesin.

Efendimiz’in (s.a.v.) şefaatlerine nâil eylesin…

Âmin.

Şefika Kaya Meriç
İstanbul- Beylikdüzü
10 Nisan-2015
Bu kitap şu anda mevcut değil
347 yazdırılmış sayfalar
Bunu zaten okudunuz mu? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?
👍👎
fb2epub
Dosyalarınızı sürükleyin ve bırakın (bir kerede en fazla 5 tane)